you can feel more at ease by taking part in group dating. it’s the only way

Câu hỏi:

21/03/2020 53,255

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: you can feel more at ease by taking part in group dating. it’s the only way

You can feel more at ease by taking part in group dating. It’s the only way.

A. By taking part in group dating can you only feel more at ease.

B. Only by taking part in group dating can you feel more at ease.

Đáp án chủ yếu xác

C. The only way you are by taking part in group dating can feel more at ease.

D. The way you can feel more at ease is taking part in only group dating.

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Kiến thức về hòn đảo ngữ

Đề bài: quý khách hàng rất có thể cảm nhận thấy tự do thoải mái rộng lớn bằng phương pháp nhập cuộc vô group hò hẹn. Đó là cơ hội có một không hai.

A. phẳng cơ hội nhập cuộc vô group hò hẹn rất có thể các bạn chỉ cảm nhận thấy tự do thoải mái rộng lớn.

B. Chỉ bằng sự việc nhập cuộc vô group hò hẹn rất có thể các bạn cảm nhận thấy tự do thoải mái rộng lớn.

C. Cách có một không hai các bạn là bằng phương pháp nhập cuộc vô group hò hẹn rất có thể cảm nhận thấy tự do thoải mái rộng lớn.

D. Cách chúng ta có thể cảm nhận thấy tự do thoải mái rộng lớn là nhập cuộc group chỉ hò hẹn.

 => Đáp án thực sự B (Only by + Ving + trợ kể từ + S + V)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

After graduating from university, I want to tướng ______ my father's footsteps.

A. follow in         

B. succeed in        

C. go after   

D. keep up

Câu 2:

The archaeological excavation _____ to tướng the discovery of the ancient đô thị lasted several years.

A. led         

B. leading    

C. to lead    

Xem thêm: giải mã cơ thể tập 1

D. being led

Câu 3:

I don't know what to tướng say to tướng break the _____ with someone I've just met at the các buổi party.

A. air          

B. ice          

C. leg 

D. rule

Câu 4:

We take _____ in doing the washing-up, cleaning the floor and watering the flowers.

A. turn       

B. out          

C. around    

D. turns

Câu 5:

Most of the students in that special school are making good progress, but Michael is a _____ case.

A. hopefully        

B. hopeless 

C. hopeful   

D. hopelessly

Câu 6:

The director informed that no candidate ______ all the criteria for the administrative position.

A. completed       

B. fulfilled   

C. achieved           

D. suite

Xem thêm: whisper of the heart