toán lớp 1 cơ bản

Bài luyện Toán lớp 1

Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ phiên bản lớp 1 bao hàm những dạng Toán 1 cơ phiên bản gom những thầy cô rời khỏi Bài luyện Toán lớp 1 cho những em học viên ôn luyện, tập luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng lớp 1.

Bạn đang xem: toán lớp 1 cơ bản

Tài liệu Toán lớp 1

 • Toán lớp 1 Cánh diều MỚI
 • Toán lớp 1 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày Mới
 • Toán lớp 1
 • Giải Toán lớp 1
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 1
 • Lý thuyết Toán lớp 1
 • Toán Song Ngữ Lớp 1
 • Toán Lớp 1 Nâng Cao
 • Trắc nghiệm Toán lớp 1 Online

Bài luyện vào buổi tối cuối tuần lớp 1

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

A. Các dạng Toán lớp 1

Chuyên đề 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết vệt <, >, = nhập khu vực chấm.

1 …. 23 … 13 ... 4
3 … 35 … 25 ... 2
5 … 42 … 31 ... 5
2 … 54 … 14 ... 4
4 … 35 … 52 ... 3
3 .... 51 .... 43 .... 1

Bài 2 . Viết vệt <, >, = nhập khu vực chấm.

3 .... 25 ... 62 ... 0
7 .... 40 .... 18 ... 5
8 .... 88 ... 77 .... 9
0 .... 29 ... 96 .... 8
6 .... 52 .... 69 .... 5
9 .... 89 .... 97 .... 7
7 .... 1010 .... 810 ... 6

Bài 3. Điền số tương thích nhập khu vực chấm.

3 < … < 5

6 < ...... < 8

6 > … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 < … < 7

4 < ..... < 6

1 < … < 3

3 > … > 1

0 < ..... < 2

9 > … > 7

8 < … < 10

6 > ..... > 4

2 < … < 4

5 > … > 3

Bài 4 *. Số?

7 < .......... > 81 > .....
4 < .....6 > .....8 < .....
7 > .....9 > .....5 > .....
8 = .......... < 3..... < 8
..... < 4..... < 29 > ....

Bài 5: Viết vệt <, >, = nhập khu vực chấm.

10 ….1213 … 83 ... 16
13 … 167 … 1215 ... 2
15 … 192 … 131 ... 15
12 … 159 … 1114 ... 14
14 … 1315 … 512 ... 3
18 .... 1511 .... 43 .... 11

Bài 6. Điền số tương thích nhập khu vực chấm.

13 < … < 15

16 < ...... < 18

16 > … > 14

20 > … > 18

18 > … > 16

15 < … < 17

14 < ..... < 16

11 < … <1 3

13 > … > 11

10 < ..... < 12

19 > … > 17

18 < … < 15

16 > ..... > 14

12 < … < 14

15 > … > 13

Bài 7: > < =

16......18

19...........18

14 ..........17

20...............10

16..........15

20......15

13..............15

10.............6

15...............18

14..........13

11...........14

8.............10

5.............15

13................14

12...........12

12............10

9 .............12

18..........12

7................11

0 .............10

Bài 8. Số?

17 < .......... > 1811 > .....
14 < .....16 > .....18 < .....
17 > .....19 > .....15 > .....
18 = .......... < 13..... < 18

Bài 9. < , > , = ?

3 + 1 .... 4

4 ..... 2 + 1

1 + 3 ..... 2

4 + 1 ..... 1 + 4

6 + 0 ..... 4

1 + 2 ..... 2 + 2

1 + 2 ..... 2

5 ..... 1 + 3

6 + 2 ..... 9

Bài 10. > , =, <?

10 - 2 .... 8 + 1

8 + 2 .... 8 - 2

6 + 3 .... 9 - 0

10 + 0 .... 8 + 2

7 + 3 .... 5 + 3

10 - 5 .... 10 – 3

Bài 11. > , < , =?

Bài ôn luyện trong nhà nhập thời hạn ngủ dịch

Bài 12. Điền vệt >, < , = tương thích nhập dù trống không.

Bài ôn luyện trong nhà nhập thời hạn ngủ dịch Covid-19

Bài 13: Dấu <, =, >

10 … 10 + 3

11 + 2…. 2 + 11

9 … 10 + 9

10 … 10 + 0

17 – 4 … 14 - 3

18 – 4 … 12

15 … 15 – 1

17 + 1… 17 + 2

12+ 5 … 16

16 … 19 - 3

15 – 4 … 10 + 1

19 – 3 … 11

Chuyên đề 2: Viết sản phẩm số, Sắp xếp những số:

Bài 1. Số?

1

5

9

8

2

10

12

5

19

20

18

12

Bài 2. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

- Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .............................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..............................................................

Bài 3. Xếp những số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

- Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ………………..........................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………..........................

Bài 4. Viết những số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

 • Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .......................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

 • Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .....................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ...................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:......................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, trăng tròn, 13, 10 theo dõi loại tự:

Từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ………………………………………………………………………

Từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………………

Chuyên đề 3: Tìm số lớn số 1, nhỏ nhắn nhất

Bài 1.

 • Khoanh tròn xoe nhập số rộng lớn nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15
 • Khoanh tròn xoe nhập số nhỏ nhắn nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

 • Khoanh tròn xoe nhập số rộng lớn nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19
 • Khoanh tròn xoe nhập số nhỏ nhắn nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12
 • Khoanh tròn xoe nhập số rộng lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12
 • Khoanh tròn xoe nhập số nhỏ nhắn nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: Các phép tắc tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.........

6 - 1 + 0 =........

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =........

5 - 0 + 1 =........

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = ......

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + .......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán đem tiếng văn

Bài 1. Viết phép tắc tính tương thích.

Có: 6 quyển vở.

Mua thêm: 2 quyển vở

Có vớ cả: ..... quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tắc tính tương thích.

a) Có:12 kiểu kẹo

thêm: 3 kiểu kẹo

Có vớ cả: .... kiểu kẹo?

b) Có: 9 con cái lợn

Xem thêm: công viên kỷ jura 1

Bán: 6 con cái lợn

Còn lại: ..... con cái lợn?

Bài 3. Viết phép tắc tính tương thích.

a, Có: 6 trái ngược cam

Cho đi: 3 trái ngược cam

Tất cả có: .... trái ngược cam?

Có: 10 kiểu kẹo

Đã ăn: 4 kiểu kẹo

Còn lại: ..... kiểu kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải việc theo dõi tóm lược sau:

Có: 15 cây hoa

Trồng thêm: 4 cây

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 kiểu kẹo

Rơi mất: 8 kiểu kẹo

Còn lại ….. kiểu kẹo?

Bài 7.

Thùng loại nhất: trăng tròn gói bánh

Thùng loại hai: 10 gói bánh

Cả nhì thúng đem toàn bộ ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: trăng tròn viên bi

Nam sót lại …….. viên bi?

B. Tổng hợp ý phiếu bài bác luyện lớp 1

1. Phiếu bài bác luyện lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ những số:

a, Từ 1 cho tới 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 cho tới 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn cho tới 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số lớn số 1 trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ nhắn nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay tắp lự trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tắp lự sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, Quý Khách Lan đem 2 kiểu cây viết chì, u mua sắm thêm vào cho Lan 3 kiểu cây viết chì nữa. Hỏi Lan đem toàn bộ bao nhiêu kiểu cây viết chì? ( lựa chọn phép tắc tính chính nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( kiểu cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( kiểu cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( kiểu cây viết chì).

2. Phiếu bài bác luyện lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền nhập khu vực trống:

a, Số 15 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số trăng tròn bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 17 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 9 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

b, Số ….bao gồm một chục và 0 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm một chục và 8 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm một chục và 2 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho những số: 6, 9, 19, trăng tròn, 1 bố trí những số tiếp tục cho tới

a, Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: …………………………………………….

b, Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một vài hiểu được lấy số cơ cùng theo với 2 rồi trừ lên đường 1 thì được thành quả vày 3?

Số cần thiết tìm hiểu là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài bác luyện lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

1, Một kê đem bao nhiêu kiểu chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số ngay tắp lự trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ mặt mày đem bao nhiêu điểm?

Phiếu bài bác luyện lớp 1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam đem 17 quyển vở, Nam cho tới em 2 quyển. Hỏi

Nam sót lại bao nhiêu quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tắc tính quí hợp:

Phiếu bài bác luyện lớp 1

Bài 4:
Tìm một vài hiểu được lấy 17 trừ lên đường 2 rồi nằm trong thêm một thì tiếp tục rời khỏi số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài bác luyện lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu tương thích nhằm điền nhập khu vực chấm 80 … 75 là:

Câu 2: Kết trái ngược của phép tắc tính 45 + 5 - 25 là

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươiB. Chín khôngC. Không chínD. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB lâu năm 7 centimet, đoạn trực tiếp CD lâu năm 12cm. Hỏi cả nhì đoạn trực tiếp lâu năm từng nào xăng - ti - mét?

Lời giải, đáp án đề 4:

Bài 4:

a, 43 +6 = 49

b, 60 - trăng tròn = 40

c, 50 + 30 = 80

d, 29 - 9 = 20

Bài 5:

Cả nhì đoạn trực tiếp lâu năm số xăng - ti - mét là:

7 + 12 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

5. Phiếu bài bác luyện lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 1: 2 điểm

Nói địa điểm những loài vật.

Phiếu bài bác luyện lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 2: (2 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

45 – 12 = 14 ☐

20 + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 3 (3 điểm): Cho những số 82, 14, 69, 0:

a) Tìm số lớn số 1 và số nhỏ nhắn nhất trong số số bên trên.

b) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn.

Câu 4 (3 điểm): Viết phép tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Một đoạn dây tương đối dài 87cm. Quý Khách Lan hạn chế đoạn chạc cơ 25cm. Hỏi đoạn chạc sót lại lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

Lời giải:

Câu 1:

a) + Chú chim blue color ở phía bên trái chú chim red color.

+ Chú chim red color ở ở bên phải chú chim blue color.

b) + Con khỉ phía trên cây. Con sói ở bên dưới cây.

c) + Chú chó phía trên xe hỏa blue color.

+ Chú mèo phía trên xe hỏa red color.

+ Chú heo phía trên xe hỏa blue color nước biển khơi.

d) + Gấu bông color tím ở trước gấu bông gold color.

Câu 2:

45 – 12 = 14 [S]

20 + 30 = 50 [Đ]

34 – 22 = 11 [S]

35 + 13 = 48 [Đ]

Câu 3:

a) Số lớn số 1 là số 82, số nhỏ nhắn nhất là số 0

b) Sắp xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 4:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn chạc sót lại lâu năm 62 xăng-ti-mét.

C. Bài luyện tự động luyện Toán lớp 1

Bài 1. Điền vệt >, <, = nhập khu vực chấm;

2 … 3 + 3

5 … 3 + 2

6 … 4 + 1

7 … 1 + 5

6 + 1 … 3 + 5

2 + 3 … 4 + 2

Bài 2. Viết những số 0, 3, 9, 6, 4:

a) Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .........................................................................................

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..........................................................................................

Bài 3: Điền vệt và số nhập vệt …

7 … 2 = 5

8 - … = 8

3 + 5 … 9 - 1

10 – 6 + … = 6

Bài 4: Giải bài bác Toán

Có: 10 cây cam

Thêm: 5 cây cam

Có vớ cả: ... cây cam?

Đáp án: 

Có toàn bộ số lượng kilomet cam là:

10 + 5 = 15 cây cam

Câu 5: Mẹ phân chia kẹo cho tới nhì bạn bè. Em được 8 kiểu kẹo, anh được thấp hơn em 3 kiểu kẹo. Hỏi anh được bao nhiêu kiểu kẹo?

Đáp án: Anh được u phân chia cho tới 5 kiểu kẹo.

Bài 6: Tìm nhì số sao cho tới khi nằm trong lại được thành quả vày 9, lấy số rộng lớn trừ số nhỏ nhắn cũng có thể có thành quả vày 9.

Đáp án bài bác 6:

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 - 0 = 9 nên nhì số cần thiết tìm hiểu là 9.

Bài 7:

Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

Toán lớp 1

Bút dạ có tính lâu năm vày ….cm.

Đáp án: 16cm

Bài 8: Viết phép tắc tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Hoa đem 10 trái ngược táo. Quý Khách Hà đem 15 trái ngược táo. Hai chúng ta đem toàn bộ từng nào trái ngược táo?

Đáp án: Cả nhì chúng ta có: 10 + 15 = 25 trái ngược táo

Bài 9: Viết phép tắc tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Lan đem 11 viên kẹo. Quý Khách Hùng đem 14 viên kẹo. Hỏi nhì chúng ta đem toàn bộ từng nào viên kẹo?

Đáp án: 25 viên kẹo

Bài 10: Viết phép tắc tính rồi phát biểu câu trả lời:

Mẹ đem 48 trái ngược táo. Mẹ cho tới Lan 11 trái ngược táo. Hỏi u sót lại từng nào trái ngược táo?

Đáp án: 48 - 12 = 36 trái ngược táo

Bài 11: Hình bên:

Bài Toán lớp 1

 • Có.......hình tam giác
 • Có ......hình chữ nhật.

Đáp án:

 • Có 2 hình tam giác
 • Có 1 hình chữ nhật.

Bài 12: Viết phép tắc tính quí hợp:

Toán lớp 1

Đáp án:  4 + 1 = 5

Bài 13: Lan chất vấn Hoa: “Năm ni chị chúng ta từng nào tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi bản thân là 7 tuổi tác. Mình tầm thường chị bản thân 2 tuổi tác.” Hỏi chị của người tiêu dùng Hoa trong năm này từng nào tuổi?

Đáp án: 

Chị của người tiêu dùng Hoa trong năm này đem số tuổi tác là: 7 + 2 = 9 (tuổi)

Bài 14: Hùng chất vấn Hà: “Năm ni chúng ta bao nhiêu tuổi” ? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn xoe chục tuổi tác. Anh bản thân rộng lớn bản thân 4 tuổi”. Hỏi Hà bao nhiêu tuổi?.......................................................

Đáp án: Anh một vừa hai phải tròn xoe chục tuổi tác Có nghĩa là anh 10 tuổi tác Vậy tuổi tác Hà trong năm này là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Bài 15: Hùng chất vấn Dũng: “Em nhỏ nhắn của người tiêu dùng bao nhiêu tuổi tác rồi”? Dũng đáp: “Nếu vứt chữ số là số nhỏ nhất mang 1 chữ số ở số nhỏ nhất đem nhì chữ số thì được tuổi tác em mình”. Hỏi em nhỏ nhắn của Dũng bao nhiêu tuổi?

Đáp án: 

Số nhỏ nhất có một chữ số là: 0 Số nhỏ nhất đem nhì chữ số là: 10

Bỏ lên đường chữ số 0 của số 10 thì còn số 1. Vậy em nhỏ nhắn của Dũng 1 tuổi

Bài 16: Năm huyênh hoang với Bốn: “Ba năm nữa thì bản thân đem số tuổi tác ngay số lớn số 1 mang 1 chữ số”. Hỏi chúng ta Năm bao nhiêu tuổi?

Đáp án:

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Tuổi của người tiêu dùng NĂm là: 9 – 3 = 6 (tuổi)

..................................

Xem thêm: scouts guide to the zombie apocalypse

Các bậc cha mẹ nên lên kế hoạch dậy con những khả năng học tập toán lớp 1. Trên phía trên là: Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ phiên bản lớp 1 đem khá đầy đủ những dạng việc lớp 1 và những phiếu ôn luyện lớp 1 cho những em thực hiện thẳng. Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm tư liệu Tổng hợp ý những dạng bài bác luyện toán lớp 1 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên đem đáp án:

 • 272 việc lớp 1 ôn luyện theo dõi công ty đề
 • 20 đề ôn luyện học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 1 Có đáp án
 • Trọn cỗ Bài luyện Toán lớp 1 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao
 • Các dạng Bài luyện Toán cơ phiên bản lớp 1
 • Bài luyện kiểm điểm và đối chiếu dành riêng cho lớp 1
 • Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ phiên bản lớp 1 bao hàm những dạng kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên gom những cha mẹ rời khỏi bài bác luyện Toán lớp 1 cho tới con cái ôn luyện, tập luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng lớp 1. Các cha mẹ vận tải về nhằm nằm trong con cái ôn luyện thường ngày nhé!

Ngoài Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ phiên bản lớp 1 trên, những em học viên rất có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 1 nâng lên và bài bác luyện vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 1 khá đầy đủ không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác thi đua đạt thành quả cao. Chúc những em học tập tốt!