tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

I. Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên

Bạn đang xem: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

  1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân sinh tự nhiên là nút chênh chếch thân thiện số sinh và số bị tiêu diệt đối với dân sinh khoảng vô kỳ nghiên cứu và phân tích, hoặc vì chưng hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số vô kỳ (thường tính cho tới 1 năm lịch).

Công thức tính:

NIR

=

 B – D


×

1000 = CBR – CDR

  Ptb

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B         : Số sinh vô năm;

D         : Số chết vô năm;

Ptb        : Dân số trung bình (hoặc dân sinh với cho tới ngày thứ nhất mon 7) của năm;

CBR     : Tỷ suất sinh thô;

CDR    : Tỷ suất chết thô.

  1. Phân tổ công ty yếu

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và căn nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân thiện kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

  1. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng dân sinh chung

Xem thêm: cách tính gdp bình quân đầu người

  1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số công cộng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) là tỷ suất mà bám theo đó dân số được tăng thêm (hay giảm đi) vô một thời kỳ (thường tính cho tới 1 năm lịch) tự tăng tự nhiên và thiên cư thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ xác suất ví với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR           : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR         : Tỷ suất sinh thô;

CDR         : Tỷ suất chết thô;

IMR         : Tỷ suất nhập cư;

OMR        : Tỷ suất xuất cư.

Hay:                  GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR          : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR        : Tỷ lệ thiên cư thuần.

 

  1. Phân tổ công ty yếu

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và căn nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân thiện kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.

Xem thêm: phân tích tây tiến khổ 3