she found it difficult to get

Câu hỏi:

02/08/2020 30,395

Choose the best answer

Bạn đang xem: she found it difficult to get

She found it difficult to tát get ______ with new friends.

B. acquainted

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án: B

Cấu trúc: get acquainted with sb: thích nghi với ai

Dịch: Cô ấy thấy khó khăn khăn  khi thích nghi với chúng ta mới mẻ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He does not know much about the project but he is very ______.

A. enthusiastic

B. enthusiast

C. enthusiasm

D. enthusiastically

Câu 2:

She is not determined and often changes her ideas. What a/an ______ girl she is!

A. uncertain

B. mutual

C. suspicious

D. changeable

Câu 3:

I remember ______ my book on the table, but now it is nowhere ______.

A. to tát put / to tát see

Xem thêm: when the old school friends met

B. to tát put / seen

C. putting / seeing

D. putting / to tát be seen

Câu 4:

Daisy is ví ______. She only cares about herself, not about other people.

A. helpful

B. selfish

C. loyal

D. talkative

Câu 5:

The novelist often took the telephone off the hook and locken the front door because he does not want ______.

A. to tát be disturbed

B. disturbed

C. being disturbed

D. to tát be disturbing

Câu 6:

Women deserve ______ equally to tát men.

A. paying

B. to tát pay

C. paid

D. to tát be paid

Xem thêm: one piece movie 2022