mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: …../…../HĐ

Bạn đang xem: mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Hôm ni, ngày ………. mon ………. năm ………….., Tại ………………………………………………..

Chúng tôi bao gồm có:

BÊN BÁN (Bên A)

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….....

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………...….  Fax: …………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………….......

Mở bên trên ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………...

Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………...

Giấy ủy quyền (nếu thay cho giám đốc ký) số: …………… ngày …. tháng ….. năm …….

Do …………………………….. chuyên dụng cho ………………… ký.

BÊN MUA (Bên B)

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….....

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………...….  Fax: …………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………….......

Mở bên trên ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………...

Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………...

Giấy ủy quyền (nếu thay cho giám đốc ký) số: …………… ngày …. tháng ….. năm …….

Do …………………………….. chuyên dụng cho ………………… ký.

Hai mặt mày thống nhất thỏa thuận hợp tác nội dung hợp ý đồng như sau:

Điều 1: Nội dung việc làm phú dịch

1. Bên A xuất bán cho mặt mày B:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1.

2.

Cộng

Tổng độ quý hiếm vị chữ:

2. Bên B xuất bán cho mặt mày A:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1.

2.

Cộng

Tổng độ quý hiếm vị chữ:

Điều 2: Giá cả

Đơn giá bán sản phẩm bên trên là giá bán ………….. theo đuổi văn bản ……….. (nếu có) của …………………………….

Điều 3: Chất lượng và quy cơ hội mặt hàng hóa

1. Chất lượng sản phẩm ……… được quy tấp tểnh theo đuổi ……………………………………………………..

Điều 4: Bao so bì và ký mã hiệu

1. Bao so bì thực hiện bằng: ………………………………………………………………………………………………

2. Quy cơ hội vỏ hộp ………………….. cỡ ………………….. độ cao thấp ……………………………………

3. Cách đóng góp gói: ………………………………………………………………………………………………..

4. Trọng lượng cả bì: …………………………………………………………………………………………….

5. Trọng lượng tịnh: ……………………………………………………………………………………………...

Điều 5: Phương thức phú nhận

1. Bên A phú cho tới mặt mày B theo đuổi lịch sau:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Thời gian

Xem thêm: phim ma thai lan

Địa điểm

Ghi chú

1

2

2. Bên B phú cho tới mặt mày A theo đuổi lịch sau:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

2

3. Phương tiện vận gửi và ngân sách vận gửi bởi mặt mày …………………………………..…. chịu.

Chi phí bốc xếp (mỗi mặt mày Chịu một đầu hoặc ……………………………………………………………….)

4. Quy tấp tểnh lịch phú nhận sản phẩm & hàng hóa tuy nhiên mặt mày mua sắm ko cho tới nhận mặt hàng thì cần Chịu ngân sách lưu kho bến bãi là ……………… đồng/ngày. Nếu phương tiện đi lại vận gửi mặt mày mua sắm cho tới tuy nhiên mặt mày phân phối không tồn tại mặt hàng phú thì mặt mày phân phối cần Chịu ngân sách thực tiễn cho tới việc điều động phương tiện đi lại.

5. Khi nhận mặt hàng, mặt mày mua sắm với trách móc nhiệm kiểm nhận phẩm hóa học, quy cơ hội sản phẩm & hàng hóa bên trên địa điểm. Nếu phân phát hiện nay mặt hàng thiếu thốn hoặc ko trúng chi phí chuẩn chỉnh quality v.v… thì lập biên phiên bản bên trên địa điểm, đòi hỏi mặt mày phân phối xác nhận. Hàng tiếp tục thoát khỏi kho mặt mày phân phối ko phụ trách (trừ loại mặt hàng với quy tấp tểnh thời hạn bảo hành).

6. Trường hợp ý phú nhận mặt hàng theo đuổi nguyên vẹn đai, nguyên vẹn khiếu nại, nếu như mặt mày mua sắm sau khoản thời gian chở về nhập kho mới mẻ hiện nay với vi phạm thì phải khởi tạo biên phiên bản gọi phòng ban đánh giá trung gian trá (…………………….) cho tới xác nhận và cần gửi cho tới mặt mày phân phối nhập hạn 10 ngày tính kể từ Khi lập biên phiên bản. Sau 15 ngày nếu như mặt mày phân phối đã nhận được được biên phiên bản tuy nhiên không tồn tại chủ ý gì thì coi như tiếp tục phụ trách bồi thông thường lô mặt hàng tê liệt.

7. Mỗi lô mặt hàng Khi phú nhận cần với xác nhận quality vị phiếu hoặc biên phiên bản kiểm nghiệm; khi tới nhận mặt hàng, người nhận cần với đủ:

- Giấy ra mắt của phòng ban mặt mày mua;

- Phiếu xuất kho của phòng ban mặt mày bán;

- Giấy minh chứng quần chúng. #.

Điều 6: Trách nhiệm so với sản phẩm & hàng hóa ko phù phù hợp với hợp ý đồng

1. Bên bán không phụ trách về ngẫu nhiên khuyết thiếu nào là của mặt hàng hoá nếu như nhập thời khắc phú phối hợp đồng mặt mày mua đã biết hoặc phải ghi nhận về những khuyết thiếu đó;

2. Trừ tình huống quy tấp tểnh bên trên khoản 1 Vấn đề này, nhập thời hạn khiếu nại theo đuổi quy tấp tểnh của Luật thương nghiệp 2005, mặt mày bán cần phụ trách về ngẫu nhiên khuyết thiếu nào là của mặt hàng hoá tiếp tục với trước thời khắc gửi khủng hoảng rủi ro cho tới mặt mày mua, bao gồm tình huống khuyết thiếu này được phân phát hiện nay sau thời khắc gửi rủi ro;

3. Bên bán phải phụ trách về khuyết thiếu của sản phẩm & hàng hóa đột biến sau thời khắc gửi khủng hoảng rủi ro nếu như khuyết thiếu tê liệt bởi bên bán vi phạm hợp ý đồng.

Điều 7: Nghĩa vụ đáp ứng quyền chiếm hữu so với sản phẩm & hàng hóa

Bên bán cần bảo đảm:

1. Quyền chiếm hữu của mặt mày mua so với sản phẩm & hàng hóa tiếp tục phân phối không xẩy ra tranh giành chấp vị mặt mày loại ba;

2. Hàng hóa tê liệt cần hợp ý pháp;

3. Việc gửi Ship hàng hoá là hợp lí.

Điều 8: Nghĩa vụ đáp ứng quyền chiếm hữu trí tuệ so với sản phẩm & hàng hóa

1. Bên phân phối ko được bán sản phẩm hóa vi phạm quyền chiếm hữu trí tuệ. Cạnh phân phối cần phụ trách nhập tình huống với tranh giành chấp tương quan cho tới quyền chiếm hữu trí tuệ so với sản phẩm & hàng hóa tiếp tục phân phối.

2. Trường hợp ý mặt mày mua sắm đòi hỏi mặt mày phân phối cần tuân theo đuổi phiên bản vẽ nghệ thuật, design, công thức hoặc những số liệu cụ thể bởi mặt mày mua sắm cung ứng thì mặt mày mua sắm cần phụ trách về những năng khiếu nại tương quan cho tới những vi phạm quyền chiếm hữu trí tuệ đột biến từ những việc mặt mày phân phối tiếp tục vâng lệnh những đòi hỏi của mặt mày mua sắm.

Điều 9: BH và chỉ dẫn dùng mặt hàng hóa

1. Bên phân phối với trách móc nhiệm Bảo Hành quality và độ quý hiếm dùng loại mặt hàng ……………… cho tới mặt mày mua sắm nhập thời hạn là …………… mon.

2. Bên phân phối cần cung ứng đầy đủ từng đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa một giấy tờ chỉ dẫn dùng (nếu cần).

Điều 10: Phương thức thanh toán

1. Bên A giao dịch thanh toán cho tới mặt mày B vị hình thức ……….. nhập thời hạn ………………………………

2. Bên B giao dịch thanh toán cho tới mặt mày A vị mẫu mã …………….. nhập thời hạn …………………………

Điều 11: Ngưng giao dịch thanh toán chi phí mua sắm hàng

Việc ngừng giao dịch thanh toán chi phí mua sắm và chọn lựa được quy tấp tểnh như sau:

1. Bên B với dẫn chứng về sự mặt mày A lừa lừa thì với quyền tạm thời ngừng việc thanh toán;

2. Bên B với dẫn chứng về sự sản phẩm & hàng hóa đang được là đối tượng người sử dụng bị tranh giành chấp thì với quyền tạm thời ngừng giao dịch thanh toán cho tới Khi việc tranh giành chấp đã và đang được giải quyết;

3. Bên B với dẫn chứng về sự mặt mày A đã Ship hàng ko phù phù hợp với hợp ý đồng thì với quyền tạm thời ngừng giao dịch thanh toán cho tới Khi bên A tiếp tục xử lý sự ko tương thích đó;

4. Trường hợp ý tạm thời ngừng giao dịch thanh toán theo đuổi quy tấp tểnh bên trên khoản 2 và khoản 3 Vấn đề này tuy nhiên dẫn chứng bởi mặt mày B đưa rời khỏi ko xác thực, thực hiện thiệt kinh khủng cho tới mặt mày A thì mặt mày B phải bồi thông thường thiệt kinh khủng tê liệt và Chịu những chế tài không giống theo đuổi quy tấp tểnh của pháp luật.

Điều 12: Các phương án bảo đảm an toàn tiến hành hợp ý đồng (nếu cần)

Lưu ý: Chỉ ghi cụt gọn gàng phương thức, thương hiệu vật bảo đảm an toàn và phải khởi tạo biên phiên bản riêng rẽ.

Điều 13: Trách nhiệm vật hóa học trong các việc tiến hành hợp ý đồng

1. Hai mặt mày khẳng định tiến hành tráng lệ những quy định tiếp tục thỏa thuận hợp tác bên trên, ko được đơn phương thay cho thay đổi hoặc bỏ vứt hợp ý đồng, mặt mày nào là ko tiến hành hoặc đơn phương đình chỉ tiến hành hợp ý đồng tuy nhiên không tồn tại nguyên nhân chính đại quang minh thì sẽ ảnh hưởng trị cho tới ………… % độ quý hiếm của hợp ý đồng bị vi phạm (cao nhất là 8%). (1)

2. Bên nào là vi phạm những quy định bên trên trên đây sẽ rất cần phụ trách vật hóa học theo đuổi quy tấp tểnh của những văn phiên bản pháp lý với hiệu lực hiện hành hiện nay hành về trị vi phạm quality, con số, thời hạn, vị trí, giao dịch thanh toán, Bảo Hành v.v… nấc trị rõ ràng bởi nhì mặt mày thỏa thuận hợp tác dựa vào khuông trị Nhà nước tiếp tục quy tấp tểnh trong những văn phiên bản pháp lý về loại hợp ý đồng này.

Điều 14: Thủ tục giải quyết và xử lý tranh giành chấp hợp ý đồng

1. Hai mặt mày cần thiết dữ thế chủ động thông tin lẫn nhau tiến trình tiến hành hợp ý đồng. Nếu với yếu tố gì bất lợi phân phát sinh những ở bên phải kịp lúc thông tin lẫn nhau biết và tích rất rất luận bàn giải quyết và xử lý (cần lập biên phiên bản ghi toàn cỗ nội dung).

2. Trường hợp ý những mặt mày ko tự động giải quyết và xử lý được mới mẻ trả vụ tranh giành chấp rời khỏi tòa án.

Điều 15: Các thỏa thuận hợp tác không giống (nếu cần)

Các ĐK và quy định không giống ko ghi nhập này sẽ tiến hành những mặt mày tiến hành theo đuổi quy định hiện hành của những văn phiên bản pháp lý về loại hợp ý đồng này.

Điều 16: Hiệu lực của hợp ý đồng

Hợp đồng này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày …… mon ….. năm …… cho tới ngày …… mon ….. năm ………

Hai mặt mày tiếp tục tổ chức triển khai họp và lập biên phiên bản thanh lý hợp ý đồng này sau khoản thời gian không còn hiệu lực hiện hành không thật 10 ngày. Cạnh ……….. với trách móc nhiệm tổ chức triển khai và sẵn sàng thời hạn vị trí thanh lý.

Hợp đồng này được tạo trở thành …………… phiên bản, có mức giá trị như nhau. Mỗi mặt mày lưu giữ ……… phiên bản.

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                         Chức vụ                                                                              Chức vụ

                          Ký tên                                                                                    Ký tên

Xem thêm: xem phim walking dead season 7

                       (Đóng dấu)                                                                          (Đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Mức trị vi phạm hợp ý đồng bởi những mặt mày thỏa thuận hợp tác tuy nhiên ko được vượt lên trên mức cần thiết quy tấp tểnh theo đuổi Điều 301 Luật thương nghiệp 2005;