mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vô Hợp đồng ............. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ Công ty ...........

Bạn đang xem: mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Hôm ni, ngày ...... mon ..... năm ........ Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

Đại diện vị ông : …………………………………………………………………………………………

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng        : …………………………………… Fax: ……………………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện vị ông : . ………………………………………………………………………………………….

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng        : ……………………………………………… Fax: ……………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: han so hee sex

Hai mặt mũi thống nhất ký biên bạn dạng thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B tiếp tục tổ chức ............... cho Mé A theo gót thích hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: Giá trị thích hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý giao dịch cho tới Mé B nút phí công ty như sau:

Giá trị thích hợp đồng trước thuế: …….…………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

Giá trị thích hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Mé A đồng ý giao dịch cho tới Mé B khoản chi phí bên trên ........................................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý giao dịch toàn cỗ số chi phí bên trên cho tới Bên B theo gót như quy quyết định bên trên Điều 2 của Biên bạn dạng này.

Hai mặt mũi thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  thân thiết Công ty ............ và Công ty ...........

Xem thêm: âm dương sư trang chủ

Biên bạn dạng thanh lý này được lập trở nên 02 bạn dạng từng mặt mũi lưu giữ một bạn dạng và có mức giá trị pháp luật như nhau.

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Giám đốc                                                                 Giám đốc