it was the first time she had ever seen such a moving documentary

Câu hỏi:

13/01/2022 4,229

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions. 

Bạn đang xem: it was the first time she had ever seen such a moving documentary

It was the first time she had ever seen such a moving documentary

A. She had never seen a moving documentary before.

B. She had seen such a moving documentary for a long time.

C. She had never seen a more moving documentary than thở this before.

Đáp án chủ yếu xác

D. The first time she saw such a moving documentary was a long time ago.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Cô ko lúc nào thấy một tập phim tư liệu cảm động không những thế này trước đó.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

 By the time Pete telephoned bu, I had already finished updating my social networking profile.

A. Pete telephoned bu while I was updating my social networking profile.

B. Pete telephoned bu after I had already finished updating my social networking profile.

C. Hardly I had finished updating my social networking profile when Pete telephoned bu.

D. When Pete telephoned bu, I finished updating my social networking profile.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

 “Jim, why don't you open a new tài khoản on Facebook or Twitter?” said Jane.

A. Jane suggested Jim opened a new tài khoản on Facebook or Twitter.

B. Jane suggested Jim opens a new tài khoản on Facebook or Twitter.

C. Jane suggested Jim should open a new tài khoản on Facebook or Twitter.

D. Jane suggested Jim to tướng open a new tài khoản on Facebook or Twitter.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions. 

 I was not in the mood for taking part in a chatting diễn đàn.

Xem thêm: phim ma thai lan

A. I didn't want to tướng join in a chatting diễn đàn.

B. I was not in a good mood then to tướng chat to tướng you.

C. Having a serious conversation made bu moody.

D. I was in a bad mood because of taking part in a chatting diễn đàn.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

The Thành Phố New York Times reports that Brad was awarded the first prize.

A. It's reported that Brad wins the first prize.

B. It's reported that Brad to tướng be awarded the first prize.

C. Brad is reported to tướng have been awarded the first prize.

D. The first prize is reported to tướng award to tướng Brad.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

This music concert wouldn't have been possible without your sponsorship.

A. If you didn't sponsor, this music concert wouldn't have been possible.

B. Your sponsorship made it possible for this music concert to tướng take place.

C. If it had been for your sponsorship, this music concert wouldn't have been possible.

D. It's possible that your sponsorship made this music concert impossible.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

 The horror film didn't come up to tướng our expectations.

A. The horror film fell short of our expectations.

B. We expected the horror film to tướng over more abruptly.

C. We expected the horror film to tướng be more boring.

Xem thêm: phien toa tinh yeu tap 3

D. The horror film was as good as we expected.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK