1. Hệ Montessori chuẩn 6 tháng – 15 tháng

 

 

 

2. Chương trình Montessori 15 tháng – 2.5 tuổi song ngữ

  • Hệ Montessori tiêu chuẩn ( 2 buổi/ tuần tiếng anh với giáo viên Việt)

 

 

 

 

  • Hệ Montessori song ngữ (2 buổi/ tuần tiếng anh với giáo viên bản ngữ)

 

 

3. Chương trình Montessori 2.5 tuổi – 6 tuổi

  • Hệ Montessori tiêu chuẩn ( 5 buổi/ tuần tiếng anh với giáo viên Việt)

 

 

 

 

 

  • Hệ Montessori song ngữ (5 buổi/ tuần tiếng anh với giáo viên bản ngữ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hệ Montessori Quốc tế (5 buổi/ tuần tiếng anh với giáo viên bản ngữ)