hcho + agno3 + nh3

HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O→ Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3 là phản xạ tráng gương của anđehit fomic, được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa 11 bài bác 44: Anđehit – Xeton…. giống như thông thường xuyên xuất hiện nay ở những dạng bài bác luyện anđehet. Hy vọng qua quýt tư liệu này rất có thể chung chúng ta ghi chép và cân đối phương trình một cơ hội nhanh chóng và đúng chuẩn rộng lớn.

1. Phương trình phản xạ tráng gương của Anđehit Fomic 

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → 4Ag + 4NH4NO3 + (NH4)2CO3

2. Điều khiếu nại phản xạ HCHO tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Bạn đang xem: hcho + agno3 + nh3

Điều kiện: Không có

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại hỗn hợp HCHO tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Cho HCHO tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3.

4. Hiện tượng nhận thấy HCHO tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Có kết tủa Trắng Ag, đem khí bay đi ra đó là NH4NO3

5. Các hóa học nhập cuộc phản xạ tráng gương

5.1. Chất nhập cuộc phản xạ tráng gương Ank-1-in

(ankin đem links thân phụ ở đầu mạch)

Đây là phản xạ thế H vì thế ion sắt kẽm kim loại Ag+ và sẽ sở hữu những phương trình phản xạ như sau:

R-C≡CH + AgNO3 + NH3→ R-C≡CAg + NH4NO3

Đặc biệt cần thiết nhớ:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3→ AgC≡CAg + 2NH4NO3

5.2. Chất nhập cuộc phản xạ tráng gương Andehit

Trong phản xạ tráng gương này hóa học nhập cuộc phản xạ tráng gương andehit tiếp tục vào vai trò là hóa học khử.

Phương trình như sau:

R-(CHO)x + 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O → R-(COONH4)x + 2xAg + 2xNH4NO3

Andehit đơn chức (x=1)

R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Tỉ lệ mol của (nRCHO : nAg) = (1:2)

Riêng với andehit fomic HCHO tỉ trọng mol (nHCHO : nAg) = 1:4

Phương trình: HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Chất nhập cuộc phản xạ tráng gương: những hóa học đem group -CHO:

chất đem group -CHO tiếp tục nhập cuộc phản xạ tráng gương với tỉ trọng mol: nAg = 1:2

+ axit fomic: HCOOH

+ Este,muối hạt của axit fomic: HCOOR

+ Glucozo, fructozo: C6H12O6

+ Mantozo: C12H22O11

5.3. Một số thích hợp hóa học cơ học đem phản xạ tráng gương

Andehyt

Acid Formic (HCOOH)

Este hoặc muối hạt của Acid Formic

1 vài ba Glucid như Glucose, Fructose (trong kiềm gửi trở nên Glucose), Mantose
– Phương trình tổng quát:

R- (CHO)n + 2n AgNO3 + 2n NH3 + n H2O → R – (COOH)n + 2n Ag + 2n NH4NO3

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Có từng nào anđehit 2 chức đem công thức đơn giản và giản dị là C2H3O?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Hướng dẫn Anđehit 2 chức đem 2 group –CHO => phân tử đem 2 vẹn toàn tử O

=> CTPT: C4H6O2

Có 2 công thức vừa lòng là

OHC-CH2-CH2-CHO

CH3-CH(CHO)2

Câu 2. Dãy nào là tại đây bao gồm những hóa học đều tính năng được với hỗn hợp AgNO3/NH3

A. Anđehit fomic, but-1-in, axetilen

B. Axetilen, metan, etilen

C. Anđehit fomic, but – 1-en, axetilen

D. Butanol, phenol, but-1-in

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Dãy bao gồm những hóa học đều tính năng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 là anđehit fomic, but-1-in, axetilen.

Các phương trình chất hóa học xảy ra

C2H2+ 2AgNO3+ 2NH3 → Ag2C2↓ + 2NH4NO3

HCHO + 4AgNO3+ 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag↓ + 4NH4NO3

C4H6 + AgNO3 + NH3→ C4H5Ag↓ + NH4NO3

Câu 3: Để hòa hợp 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), nên dùng 200 gam hỗn hợp NaOH 2,24%. Công thức của Y là

A. CH3COOH.

B. HCOOH.

C. C2H5COOH.

D. C3H7COOH.

Đáp Án Chi Tiết

Đáp án A

Hướng dẫn nNaOH = 0,112 mol

Y là axit no, mạch hở => nRCOOH = nNaOH = 0,112 mol

=> M = 6,72 / 0,112 = 60 => Y là CH3COOH

Câu 4. Chất nào là ko thể pha chế thẳng kể từ CH3CHO:

A. C2H2.

B. CH3COOH.

C. C2H5OH.

D. CH3COOC2H3.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phương trình phản xạ minh họa

CH3COOH + H2 → CH3CHO + H2O

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3COOC2H3+ NaOH → CH3COONa + CH3CHO + H2O

Câu 5. Hai hóa học X và Y đem nằm trong công thức phân tử C3H4O2. X tính năng với CaCO3 tao đi ra CO2. Y tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo Ag. Công thức kết cấu thu gọn gàng thích hợp của X, Y theo thứ tự là:

A. CH2=CHCOOH, OHC-CH2-CHO.

B. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3.

C. HCOOCH=CH2, CH3COOCH3.

D. HCOOCH=CH2, CH3CH2COOH.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phương trình phản xạ minh họa

2CH2=CHCOOH + CaCO3 →(CH2=CHCOO)2Ca + CO2 + H2O

OHC-CH2-CHO + 2Ag2O → HOOCCH2COOH + 4Ag

Câu 6: So sánh nhiệt độ chừng sôi của những hóa học axit axetic, axeton, propan, etanol

A. CH3COOH > CH3CH2CH3 > CH3COCH3 > C2H5OH

B. C2H5OH > CH3COOH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3

C. CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3

D. C2H5OH > CHCOCH3 > CH3COOH > CH3CH2CH3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Nhiệt chừng sôi của axit axetic > ancol > axeton > ankan

Nhiệt chừng sôi của những hóa học tách dần dần theo đuổi trật tự CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3.

Câu 7: Vì sao nhiệt độ chừng sôi của axit thông thường cao hơn nữa ancol tương ứng?

A. Vì ancol không tồn tại links hidro, axit đem links hidro

B. Vì links hidro của axit bền lâu của ancol

C. Vì lượng phân tử của axit rộng lớn hơn

D. Vì axit đem 2 vẹn toàn tử oxi

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Vì links hidro của axit bền lâu của ancol

Câu 8: Trong những hóa học sau: benzen, axetilen, glucozơ, axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ, metyl fomat. Số hóa học nhập cuộc phản xạ tráng gương là:

A. 4

Xem thêm: bộ máy nhà nước việt nam

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Glucozơ (HOCH2[CH2OH]4CH=O) ; axit fomic (HCOOH), andehit axetic (CH3CHO); metyl fomat (HCOOCH3)

=> Có 4 hóa học đem pư tráng bạc

HOCH2[CH2OH]4CH=O + 2AgNO3/NH3 + H2O → HOCH2(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

2 AgNO3+ H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2 NH4NO3

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3+ H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

30HCOOCH3 + 18AgNO3+ 40NH3+ 3H2O → 30CH3OCOONH4+ 9NH4NO3 + 18Ag

Câu 9: Chia a gam axit axetic trở nên 2 phần vì thế nhau:

Phần 1: hòa hợp một vừa hai phải đầy đủ vì thế 0,5 lít hỗn hợp NaOH 0,4 M

Phần 2: tiến hành phản xạ este hóa với ancol etylic nhận được m gam este ( fake sử hiệu suất phản xạ là 100%)

Vậy m có mức giá trị là:

A. 16,7 gam

B. 17,6 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B nNaOH= 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

0,2 <——–0,2

=> mCH3COOH = 0,2.60 = 12 g

=> nCH3COOH = 0,2 (2 phần vì thế nhau)

Phương trình hóa học:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

0,2 ———–→ 0,2

=> m = 0,2.88 = 17,6 g

Câu 10. Để tách những hóa học thoát ra khỏi nhau kể từ láo lếu hỗn hợp chứa chấp axit axetic và ancol etylic, rất có thể tổ chức theo đuổi trình tự động nào là sau đây?

A. Dùng CaCO3, chưng chứa chấp, tiếp sau đó tính năng với H2SO4

B. Dùng CaCCl2, chưng chứa chấp, tiếp sau đó tính năng với H2SO4

C. Dùng Na2O, tiếp sau đó mang lại tính năng với H2SO4

D. Dùng NaOH, tiếp sau đó mang lại tính năng với H2SO4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Cho láo lếu liên minh dụng với CaCO3, tiếp sau đó chưng chứa chấp được etyl axetat.

2CH3COOH + CaCO3→ (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

Chất rắn không phai tương đối mang lại tính năng với H2SO4, tiếp sau đó chưng chứa chấp nhận được CH3COOH.

(CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + CaSO4

Câu 11. Ứng dụng nào là tại đây ko nên của HCHO.

A. Dùng nhằm phát triển vật liệu bằng nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng nhằm phát triển vật liệu bằng nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng nhằm tẩy uế, dìm khuôn động vật hoang dã.

D. Dùng nhằm phát triển axit axetic.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 12. Cho 5,8 gam anđehit đơn chức X phản xạ trọn vẹn với 1 lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) vô hỗn hợp NH3 đun rét, nhận được m gam Ag. Hoà tan trọn vẹn m gam Ag vì thế hỗn hợp HNO3 đặc, sinh đi ra 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO.

C. HCHO.

D. C2H5CHO

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

0,2                                   0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

MRCHO = 5,8/0,1 = 58

R+ 29 = 58 → R= 29 (C2H5)

Câu 13. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Anđehit là thích hợp hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hiđro trở nên ancol bậc một.

(c) Anđehit tính năng với AgNO3/NH3tạo trở nên Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở đem công thức tổng quát tháo CnH2nO.

Số đánh giá và nhận định trúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C (a) Sai vì như thế anđehit là thích hợp hóa học một vừa hai phải đem tính lão hóa và tính khử.

Thí dụ:

Tính khử của andehit

CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

Tính oxi hóa

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

(b) Đúng

(c) Đúng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

(d) Đúng

Câu 14. Cho hóa học anđehit fomic (HCHO) và axit axetic (CH3COOH), nên chọn lựa đánh giá trúng trong số đánh giá sau:

A. Hai hóa học cơ giống như nhau về công thức phân tử và không giống nhau về công thức đơn giản và giản dị nhất.

B. Hai hóa học cơ không giống nhau về công thức phân tử và giống như nhau về công thức đơn giản và giản dị nhất.

C. Hai hóa học cơ không giống nhau về công thức phân tử và không giống nhau về công thức đơn giản và giản dị nhất.

D. Hai hóa học cơ đem nằm trong công thức phân tử và nằm trong công thức đơn giản và giản dị nhất.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Công thức đơn giản và giản dị nhất của anđehit fomic: CH2O

Công thức đơn giản và giản dị nhất của axit axetic: CH2O

=> 2 hóa học không giống nhau về công thức phân tử và giống như nhau về công thức đơn giản và giản dị nhất

Câu 15. Dãy bao gồm những hóa học đều phản xạ với phenol là:

A. nước brom, anđehit axetic, hỗn hợp NaOH.

B. nước brom, axit axetic, hỗn hợp NaOH.

C. hỗn hợp NaCl, hỗn hợp NaOH, sắt kẽm kim loại Na.

D. nước brôm, anhidrit axetic, hỗn hợp NaOH.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Dãy bao gồm những hóa học đều phản xạ với phenol là: nước brôm, anhidrit axetic, hỗn hợp NaOH.

C6H5OH + 3Br2→ C6H2Br3OH + 3HBr

C6H5OH + (CH3CO)2O ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Xem thêm: một cốc là bao nhiêu aoxơ?