dr sales is a person

Câu hỏi:

11/03/2020 32,523

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Bạn đang xem: dr sales is a person

Dr. Sales is a person_______. 

A. in that I don’t have much confidence

B. whom I don’t have much confidence in him

C. in whom I don’t have much confidence

Đáp án chủ yếu xác

D. I don’t have much confidence

Kiến thức kiểm tra: Mệnh đề mối quan hệ

have confidence in + O: đem niềm tin yêu vô ai

Dr Sale => danh kể từ chỉ người

=> hòn đảo giới kể từ lên trước đại kể từ quan liêu hệ: in whom

Tạm dịch: Tiến sĩ Sale là 1 người tuy nhiên tôi không tồn tại nhiều niềm tin yêu vô ông tao.

Chọn C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

If we didn’t ________ any measures đồ sộ protect whales, they would disappear forever.

A. use

B. make

C. take

D. do

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

In most social situations, _______ informality is appreciated.

A. a

B. an

C. the

D. no article

Xem thêm: sieu nhan phep thuat tap 47

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

This is the latest news from earthquake site. Two-thirds of the đô thị ______in a fire.

A. has been destroyed

B. have been destroyed

C. were destroyed

D. was destroyed

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

John never comes đồ sộ class on time and _______.

A. neither does Peter

B. so does Peter

C. so doesn’t Peter

D. neither doesn’t Peter 

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Mr. Timpson’s behavior and comments on occasions were inappropriate and fell below the _____ standards.

A. accept

B. acceptable

C. acceptance

D. acceptin

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

A. Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

B. Not đồ sộ remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

C. Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends.

Xem thêm: cô bé siêu quậy và chú gấu xiếc

D. Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.