chất điện li

Chất năng lượng điện li là những hóa học đem kỹ năng phân li trở thành ion âm ion dương khi tan vô hỗn hợp.

Bạn đang xem: chất điện li

Thuyết năng lượng điện li

Trong hỗn hợp, những hợp ý Hóa chất như axit, bazo và muối hạt bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) trở thành những nguyên vẹn tử (hoặc group nguyên vẹn tử) tích năng lượng điện gọi là ion; ion hoàn toàn có thể vận động tự tại vô hỗn hợp và phát triển thành phân tử chuyên chở năng lượng điện.

Sự phân li của một số trong những hợp ý chất:

  • Axit → gốc axit (ion âm) + H+ .
  • Bazo → OH (ion âm) + ion dương (kim loại).
  • Muối → gốc axit (ion âm) + ion dương (kim loại).
  • Một số bazo ko chứa chấp ion sắt kẽm kim loại tuy nhiên cũng trở thành phân li trở thành ion vô hỗn hợp.

Anion là phần đem năng lượng điện âm của phân tử.

I. KHÁI NIỆM SỰ ĐIỆN LI VÀ CHẤT ĐIỆN LI LÀ GÌ?

– Quá trình phân li của những hóa học nội địa (hoặc khi rét chảy) đi ra ion được gọi là việc năng lượng điện li.

– Những hóa học tan nội địa (hoặc rét chảy) phân li đi ra ion được gọi là những chất điện li. Axit, bazơ và muối hạt là những chất điện li.

Thí nghiệm về việc năng lượng điện li
Thí nghiệm về việc năng lượng điện li

II. PHÂN LOẠI CHẤT ĐIỆN LI

Chất năng lượng điện li được phân thành 2 loại là chất điện li mạnh và chất điện li yếu:

1. Chất năng lượng điện li mạnh

– Chất năng lượng điện li mạnh là hóa học khi tan nội địa, những phân tử hoà tan đều phân li đi ra ion.

– Chất năng lượng điện li mạnh gồm:

+ Các axit mạnh như: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3

Xem thêm: suy nghĩ của em về tinh thần tự học

+ Các bazơ tan như: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

+ Hầu không còn những muối hạt.

– Phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh dùng mũi thương hiệu một chiều (→).

2. Chất năng lượng điện li yếu

– Chất năng lượng điện li yếu hèn là hóa học khi tan nội địa chỉ mất một số trong những phân tử hoà tan phân li trở thành ion, phần còn sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp.

– Các chất điện li yếu hèn gồm:

+ Các axit tầm và yếu hèn như: H2S, H2CO3, H3PO4, HCOOH…

+ Các bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3

– Phương trình năng lượng điện li của chất điện li yếu hèn dùng 2 mũi thương hiệu trái chiều (→).

– Sự năng lượng điện li của chất điện li yếu hèn được Reviews vày đại lượng chừng năng lượng điện li α:

α = số phân tử phân li/tổng số phân tử hoà tan

Xem thêm: giá trị nhân đạo của vợ nhặt

Xem thêm:
Tổng hợp ý tự điển chất hóa học phổ thông