c6h5nh2 br2

C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr được mamnonbinhtridong.edu.vn biên soạn là phương trình phản xạ Khi mang lại Anilin thuộc tính với brom thành phầm chiếm được tạo nên kết tủa White, phản xạ này chúng ta không còn cảnh báo dùng để làm nhận ra anilin nhập bài bác tập luyện nhận ra. Hy vọng với nội dung phương trình phản xạ C6H5NH2 thuộc tính Br2 độc giả tiếp tục cầm Chắn chắn kể từ cơ áp dụng giải bài bác tập luyện tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

1. Phản ứng đằm thắm C6H5NH2 và Br2

C6H5NH2 + 3Br2overset{H_{2} O}{rightarrow} C6H2Br3NH2 + 3HBr

Bạn đang xem: c6h5nh2 br2

(↓ trắng)

Phương trình phản xạ Anilin Brom

Do tác động của group NH2, phụ vương nguyên vẹn tử H ở địa điểm ortho và para đối với group NH2 nhập nhân thơm phức của anilin dễ dẫn đến thay cho thế vì chưng phụ vương nguyên vẹn tử brom

2. Điều khiếu nại phản xạ Anilin thuộc tính với brom

Nhiệt phỏng thường

3. Cách tổ chức thử nghiệm Anilin thuộc tính với brom

Nhỏ vài ba giọt nước brom nhập ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện nay kết tủa trắng

4. Tính hóa học của Anilin 

Tính hóa học vật lí và nhận biết

Anilin là hóa học lỏng, sôi ở 184°C, ko color, cực kỳ độc, tan không nhiều nội địa tuy nhiên tan nhập etanol và benzen.

Tính hóa chất anilin

  • Bị lão hóa vì chưng oxi

Để lâu nhập không gian, anilin đem thanh lịch black color vì thế bị lão hóa vì chưng oxi nhập ko khí

Phản ứng cháy

4C6H5NH2 + 31O2 → 24CO2 + 14H2O + 2N2

  • Tính bazơ:

Anilin phản xạ với axit mạnh tạo nên trở nên ion anilium

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl-

  • Phản ứng với axit nitrơ:

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

  • Phản ứng thế ở nhân thơm

Phương trình phản xạ Anilin Brom

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Anilin thuộc tính với nước brom tạo nên trở nên kết tủa gold color.

B. Amino axit là ăn ý hóa học cơ học tạp chức.

C. Dung dịch axit glutamic thực hiện quỳ tím thay đổi màu hồng.

D. Dung dịch glyxin ko thực hiện thay đổi color phenolphtalein.

Đáp án A

Nhỏ vài ba giọt nước brom nhập ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện nay kết tủa trắng

Câu 2.  Cho những tuyên bố sau:

a) Anilin thuộc tính với nước brom tạo nên trở nên kết tủa trắng

b) Phản ứng đằm thắm buta-1,3-dien với acrilonitrin là phản xạ đồng trùng khớp.

c) Thủy phân (xt, H+, to), saccarozo giống như mantozo đều mang lại và một monosaccrit

d) Dung dịch fructozo hòa tan được Cu(OH)2.

Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố ko chính là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Đáp án C

Câu 3. Hợp hóa học thuộc tính với nước brom tạo nên kết tủa White là

A. Anđehit axetic

B. Glucozơ

C. Alanin

D. Anilin

Đáp án D: Anilin C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Câu 4. Chất nào là tại đây nằm trong loại amin bậc một?

A. (CH3)3N.

B. CH3NHCH3.

C. CH3NH2.

D. CH3CH2NHCH3.

Đáp án C

Câu 5. Số đồng phân amin bậc một, chứa chấp vòng benzen, sở hữu nằm trong công thức phân tử C7H9N là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Đáp án D

Câu 6. lý do tạo ra tính bazơ của amin là:

A. Do phân tử amin bị phân cực mạnh.

B. Do amin tan nhiều nhập H2O.

C. Do nguyên vẹn tử N có tính âm năng lượng điện rộng lớn nên cặp e cộng đồng của nguyên vẹn tử N và H bị mút hút về phía N.

D. Do nguyên vẹn tử N còn cặp eletron tự tại nên phân tử amin rất có thể nhận proton.

Đáp án D

Chất hoặc ion sở hữu tính bazơ nế như đó sở hữu kĩ năng nhận proton. (Theo thuyết bonsted)

Do nguyên vẹn tử N còn cặp eletron tự tại nên phân tử amin rất có thể nhận proton.

Câu 7. Anilin (C4H9NH2) phản xạ với dung dịch

A. NaOH.

B. HCl.

C. Na2CO3.

D. NaCl.

Đáp án B: C4H9NH2 + HCl → C4H9NH3Cl

Câu 8. Để cọ tinh khiết lọ tiếp tục đựng anilin người tớ dùng

Xem thêm: giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

A. hỗn hợp NaOH và nước.

B. hỗn hợp HCl và nước.

C. hỗn hợp amoniac và nước.

D. hỗn hợp NaCl và nước.

Đáp án B

Anilin ko tan nội địa, dễ dàng phụ thuộc vào trở nên lọ, mang lại hỗn hợp HCl nhập anilin, phản xạ tạo nên muối bột tan nội địa → bị cọ trôi vì chưng nước.

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl.

Câu 9. Hỗn ăn ý A bao gồm Alanin và axit glutamic. Cho a gam B thuộc tính trọn vẹn với dd NaOH dư, chiếm được hỗn hợp C chứa chấp (a + 30,8) gam muối bột. Mặt không giống, nếu như mang lại a gam A thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp HCl, chiếm được hỗn hợp C chứa chấp (a + 36,5) gam muối bột. Giá trị của a là?

A. 112,2 gam

B. 224,2 gam

C. 168,15 gam

D. 280,5  gam

Đáp án A

Đặt nalanin = x mol; naxit glutamic = hắn mol

Coi phản xạ như sau tớ có:

– NH2 + HCl → -NH3Cl

– COOH + NaOH → -COONa + H2O

→ nHCl = x + hắn = (a + 36,5 – a)/36,5 = 1 mol

nNaOH = x + 2y = (a+30,8-a)/(23 – 1) = 1,4 mol

⇒ x = 0,6 mol; hắn = 0,4 mol

⇒ m = 112,2 g

Câu 10. Cho 6,615 gam axit glutamic phản xạ với 100 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được hỗn hợp X. Cho 200 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập X được Y. Cô cạn Y chiếm được a gam rắn khan, biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là:

A. 31,310.

B. 28,890.

C. 14,845.

D. 29,690.

Đáp án C

Axit glutamic sở hữu dạng: HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH

⇒ naxit glutamic = 0,045 mol

Có nHCl = 0,1 mol; nNaOH = 0,2 mol

⇒ nNaOH dư = nNaOH ban đầu – (2nGlutamic + nHCl) = 0,01 mol

⇒ Chất rắn khan gồm:

0,01 mol NaOH;

0,045 mol NaOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COONa;

0,1 mol NaCl ⇒ m = 29,69 gam

Câu 11. Cho 0,15 mol axit Glutamic nhập 175 ml hỗn hợp HCl 2M thu hỗn hợp X. Cho NaOH dư nhập hỗn hợp X. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, tính số mol NaOH

A. 0,65 mol

B. 0,3 mol

C. 0,6 mol

D. 0,45 mol

Đáp án A

Coi lếu láo ăn ý phản xạ với NaOH bao gồm H2N-C3H5-(COOH)2 và HCl

Phương trình phản xạ xảy ra

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,35mol 0,35 mol

H2N-C3H5-(COOH)2 + 2NaOH → H2N-C3H5(COONa)2 + 2H2O

0,15 mol 0,3 mol

Số mol nNaOH = 0,35 + 0,3 = 0,65 mol

Câu 12. Cho 13,23 gam axit glutamic phản xạ với 200 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được hỗn hợp X. Cho 400 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập X được Y. Cô cạn Y chiếm được m gam rắn khan, biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:

A. 31,31.

B. 28,89.

C. 17,19.

D. 29,69.

Đáp án D

Axit glutamic sở hữu dạng: HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH

⇒ naxit glutamic = 0,09 mol

Có nHCl = 0,2 mol; nNaOH = 0,4 mol

⇒ nNaOH dư = nNaOH lúc đầu – (2nGlutamic + nHCl) = 0,02 mol

⇒ Chất rắn khan gồm: 0,02 mol NaOH; 0,09 mol NaOOC–CH2–CH2 – CH(NH2)-COONa; 0,2 mol NaCl.

⇒ m = 29,69 gam

………………………………………

Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt tư liệu liên quan

Trên trên đây mamnonbinhtridong.edu.vn tiếp tục gửi cho tới độc giả C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr. Các chúng ta có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt một số trong những tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài bác tập luyện Hóa 12, Giải bài bác tập luyện Toán lớp 12, Giải bài bác tập luyện Vật Lí 12 ,….

Ngoài rời khỏi, mamnonbinhtridong.edu.vn tiếp tục xây dựng group share tư liệu ôn tập luyện trung học phổ thông Quốc gia không lấy phí bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu, đề đua tiên tiến nhất.

Xem thêm: cần vương có nghĩa là