c2h4 ra c2h6

Phản ứng C2H4 + H2 → C2H6

Bạn đang xem: c2h4 ra c2h6

1. Phương trình phản xạ C2H4 đi ra C2H6

C2H4 + H2 → C2H6

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

2. Điều khiếu nại phương trình phản xạ xẩy ra thân thuộc Etilen H2

Nhiệt phỏng Xúc tác: Ni

3. Bản hóa học của C2H4 (Etilen) nhập phản ứng

Do link thông thường bền nhập link song CH2=CH2 bị đứt đi ra nên từng phân tử etilen vẫn phối hợp thêm 1 phân tử hidro.

4. Tính hóa chất của Etilen

Trong phân tử etilen C2H4, sở hữu một link song thân thuộc nhị nguyên vẹn tử cacbon, bao gồm một link thông thường bền, đơn giản và dễ dàng đứt Lúc tổ chức phản xạ chất hóa học.

4.1. Etilen ứng dụng với oxi

Khi nhen nhóm nhập oxi, etilen cháy tạo ra trở nên khí CO2 và H2O, lan nhiều sức nóng.

  • Etilen cháy trọn vẹn tạo nên CO2, H2O và lan nhiều nhiệt:

Phương trình hóa học

C2H4 + 3O2 → 2CO2+ 2H2O + Q

  • Etilen làm mất đi color hỗn hợp KMnO4:

CH2=CH2+ 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

4.2. Etilen ứng dụng brom dạng dung dịch

Phương trình hóa học:

CH2= CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

4.3. Etilen ứng dụng H2

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

4.4. Etilen ứng dụng với H2O

Ở sức nóng phỏng tương thích và sở hữu xúc tác axit, etilen hoàn toàn có thể nằm trong nước

C2H4 + H2O overset{H_{2} SO_{4} , t^{o} }{rightarrow}C2H5OH

Với Đặc điểm những hóa học link song (tương tự động etilen) dễ dàng nhập cuộc phản xạ nằm trong. Phân tử etilen kết phù hợp với nhau (còn gọi là phản xạ trùng hợp)

4.5. Phản ứng trùng ngưng

Các phân tử etilen kết phù hợp với nhau tạo nên hóa học sở hữu phân tử lượng rất rộng lớn gọi là PolyEtiten hoặc thường hay gọi là PE

Phương trình phản xạ.

….+ CH2= CH2 + CH2= CH2 +….→ ….- CH2- CH2 – CH2- CH2-….

5. Câu căn vặn áp dụng liên quan

Câu 1. Trong phân tử etilen thân thuộc nhị nguyên vẹn tử cacbon có

A. nhị link song.

B. một link song.

Xem thêm: nguồn gốc của ý thức

C. một link đơn.

D. một link tía.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2. Khi nhen nhóm cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo ra trở nên theo đòi tỉ lệ

A. 2 : 1.

B. 1 : 2.

C. 1 : 3.

D. 1 : 1.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3. Etilen và axetilen phản xạ được với toàn bộ những hóa học, hỗn hợp nhập sản phẩm nào là sau đây?

A. H2, NaOH, hỗn hợp HCl.

B. CO2, H2, hỗn hợp KMnO4.

C. Dung dịch Br2, hỗn hợp HCl, hỗn hợp AgNO3/NH3 dư.

D. Dung dịch Br2, hỗn hợp HCl, hỗn hợp KMnO4.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4. Cho 4 hóa học sau: metan, etilen, but-1-in, but-2-in. Số hóa học ứng dụng được với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư tạo ra trở nên kết tủa là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Lời giải:

Đáp án: D

Xem tăng những phương trình phản xạ chất hóa học khác:

C3H8 → CH4 + C2H4

C4H4 + H2 → C4H10

C4H10 → CH4 + C3H6

Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3

C2H4 + HCl → C2H5Cl

Xem thêm: nguyên nhân nóng lên toàn cầu