biểu thức tính suất điện động tự cảm là

Vật lí lớp 11 Công thức suất năng lượng điện động tự động cảm nằm trong chủ thể Vật lí lớp 11 Cảm ứng năng lượng điện từ. Suất năng lượng điện động tự động cảm: là suất năng lượng điện động sinh đi ra dòng sản phẩm năng lượng điện tự động cảm, tỉ lệ thành phần với vận tốc biến đổi thiên của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch.

Công thức Suất năng lượng điện động tự động cảm:

Bạn đang xem: biểu thức tính suất điện động tự cảm là

\[E_{tc}= – L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}\] → Độ lớn: \[E_{tc}=L\dfrac{|\Delta i|}{\Delta t}\]

  • E$_{tc}$: là suất năng lượng điện động tự động cảm (V)
  • L: thông số tự động cảm của cuộn chão (H hiểu là Henry)
  • Δi: phỏng biến đổi thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện (A)
  • Δt: thời hạn biến đổi thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện (s)
  • \[\dfrac{\Delta i}{\Delta t}\]: vận tốc biến đổi thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện (A/s)

Dấu “-” tựa như công thức tính suất năng lượng điện động chạm màn hình theo đòi ấn định luật Faraday chỉ chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình tuân theo đòi ấn định luật Lenxơ.

Hệ số tự động cảm của ống chão hình trụ bao gồm N vòng dây

\[L = 4\pi .10^{-7}. \dfrac{N.\ell^2}{S}\]

Trong đó:

  • N: số vòng dây
  • l: chiều lâu năm ống chão (m)
  • S: thiết diện ống chão (m2)

3/ Năng lượng kể từ ngôi trường của cuộn dây:

\[W=\dfrac{1}{2}Li^{2}\]

Bài tập luyện áp dụng công thức suất năng lượng điện động tự động cảm

Bài tập luyện 1. Một ống dây khá dài l = 30 centimet bao gồm N = 1000 vòng chão, 2 lần bán kính từng vòng chão d = 8 centimet sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện với độ mạnh i = 2 A trải qua.

a) Tính phỏng tự động cảm của ống chão.

b) Tính kể từ trải qua từng vòng chão.

c) Thời gian ngoan ngắt dòng sản phẩm năng lượng điện là t = 0,1 giây, tính suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại vô ống chão.

Hướng dẫn

a) L = 4π.10-7µ\[\dfrac{N^2}{l}\]S = 4π.10-7µ\[\dfrac{N^2}{l}\]\[\dfrac{d^2}{4}\]π = 0,02 H.

b) Từ trải qua ống dây: Φ = Li = 0,04 Wb.

Từ trải qua từng vòng dây: Φ1 = \[\dfrac{\Phi}{N}\] = 4.10-5 Wb.

c) e$_{tc}$ = L|Δi/Δt| = 0,4 V.

Xem thêm: viết bài văn bày tỏ cảm xúc của em về một người mà em yêu quý

[collapse]

Bài tập luyện 2. Một cuộn tự động cảm sở hữu L = 3 H được nối với mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động 6 V, năng lượng điện trở vô ko đáng chú ý, năng lượng điện trở của cuộn chão cũng ko đáng chú ý. Hỏi sau thời hạn bao lâu Tính từ lúc khi nối vô mối cung cấp năng lượng điện, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua chuyện cuộn chão tăng cho tới độ quý hiếm 5 A? fake sử độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tăng lên theo đòi thời hạn.

Hướng dẫn

e$_{tc}$ = L|Δi/Δt| = e => t = 2,5 s.

[collapse]

Bài tập luyện 3. Một cuộn tự động cảm sở hữu L = 50 mH nằm trong vướng tiếp nối đuôi nhau với cùng 1 năng lượng điện trở R = trăng tròn Ω, nối vào trong 1 mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động 90 V, sở hữu năng lượng điện trở vô ko đáng chú ý. Xác ấn định vận tốc biến đổi thiên của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I tại:

a) Thời điểm ban sơ ứng với I = 0.

b) Thời điểm nhưng mà I = 2 A.

Hướng dẫn

Ta có: e – e$_{tc}$ = e – LΔi/Δt = RI => Δi/Δt = (e – RI)/L

a) Thời điểm ban sơ với I = 0:

Δi/Δt= e/L= 1,8.103 A/s.

b) Thời điểm I = 2 A:

Δi/Δt= (e-RI)/L = 103 A/s.

Xem thêm: từ năm 2020, đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

[collapse]