are you sure you told me

Câu hỏi:

26/04/2023 1,123

C. having been told

Bạn đang xem: are you sure you told me

Đáp án chủ yếu xác

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: recall Ving: khêu gợi lưu giữ, nhắc nhở lại đã thử gì, nhờ vào nghĩa nên dùng ở dạng bị động: recall having been Vp2

Dịch: Quý Khách đem Chắn chắn chúng ta vẫn phát biểu với tôi? Tôi ko lưu giữ đang được kể về nó.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

We were lost in the forest, _______ luckily my friend had a map in his backpack.

A. and

B. so

C. for

D. but

Câu 2:

Jenny often ________ jeans and T-shirt at school but she ________ a gorgeous dress today.

A. wears – is wearing

B. is wearing – wears

C. wear – is wearing

D. wears - wears

Câu 3:

Now J. K. Rowling is a multi-millionairebut she was not born into the fame and fortune.

A. a

B. but

Xem thêm: angry birds epic hack

C. the fame

D. fortune

Câu 4:

Mark the letter A, B , C , D lớn indicate the underlined part that needs correction

The doctor said that she was making a relatively slow progress because she was quite old.

A. said

B. was making

C. a

D. progress

Câu 5:

What ____ lớn you on Sunday night?

A. happen

B. happened

C. was happening

D. would happen

Câu 6:

Someone who is inexperienced is __________.

A. red

B. blue

C. black

Xem thêm: where ... you live

D. green